โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : ปกป้อง จันวิทย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปกป้อง จันวิทย์
หัวหน้าโครงการ
สมคิด พุทธศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ สุขพิศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อรวบรวม คัดสรร จัดการ และสื่อสารความรู้จากการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว. สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ

2 เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้ในคลังความรู้ของ สกว. มีผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย

3 เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่องอื่นๆ ของ สกว.

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของเจ้าหน้าที่ สกว.

สถิติการเปิดชม : 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th