โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0602
ชื่อโครงการ : แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : อภิสิทธิ์ ลัมยศ
ทีมวิจัย :
อภิสิทธิ์ ลัมยศ
หัวหน้าโครงการ
สุทธิรา อุดใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงพร ยังรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ทุนทางสังคม สถานการณ์ ในเรื่องธรรมาภิบาลและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับสังคมไทยและระดับพื้นที่และระบบ/กลไกทางสังคมต่อการจัดการและป้องกันแบบชาวบ้านกับปัญหาดังกล่าว

2. เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ท้องถิ่นด้านสถานการณ์และนิยามความหมาย/ทัศนคติต่อการคอร์รัปชั่นแบบต่างๆ เช่น แบบชาวบ้าน แบบหน่วยงานรัฐในพื้นที่ แบบหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมการทำงานของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

3. เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในปัญหาการคอร์รัปชั่นและ/หรือธรรมาภิบาลในพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสกำหนดนิยามและปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยตนเอง

4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือของชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาและสร้างกลไกเฝ้าระวังด้านคอร์รัปชั่น และเกิดความร่วมมือกันของท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน องค์กรภาคชุมชน ร่วมมือกันปรึกษาหารือกัน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต

5. เพื่อออกแบบและดำเนินการตามแนวทางเบื้องต้นของการแก้ปัญหา พร้อมทั้งประมวลผลความสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินการของแนวทางดังกล่าว

6. เพื่อทำการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับทีม SIAM Lab ( Social Integrity Architecture and Mechanism Design Lab)

7. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของแนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น

8. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว การเรียนรู้ ตระหนักรู้ เรื่องธรรมาภิบาลและการลด/ป้องกันคอร์รัปชั่นในชุมชนท้องถิ่น ผ่านการสนับสนุนโครงการเป็นรายพื้นที่หรือรายประเด็น

9. เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกัน ทั้งในรายพื้นที่ รายประเด็น เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมต้านคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการคอร์รัปชั่นและลดการสูญเสียจากการคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 217 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th