โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0606
ชื่อโครงการ : การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  Developing legal measures to prevent and suppress corruption
หัวหน้าโครงการ : ปกป้อง ศรีสนิท
ทีมวิจัย :
ปกป้อง ศรีสนิท
หัวหน้าโครงการ
กรรภิรมย์ โกมลารชุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณภัทร สรอัฑฒ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณกรณ์ บุญมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาการลงโทษฐานสมคบกระทำการทุจริต (conspiracy to corruption)

2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงกับการทุจริต

3) เพื่อศึกษาถึงมาตรการลงโทษปรับทางอาญาที่เหมาะสมกับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

4) เพื่อพัฒนาการริบทรัพย์ตามมูลค่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

สถิติการเปิดชม : 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th