รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6120202
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
หัวหน้าโครงการ
วรรณวิสา อุ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี พุ่มภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษามาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหารตามหลักการของ CCFICS และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล

2. ศึกษากฎหมายไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก

3. ศึกษาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของไทย มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทย

4. ศึกษาข้อตกลงการค้าร่วม และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศคู่ค้า

5. เปรียบเทียบการใช้หลักการ CCFICS ในระบบตรวจสอบและออกใบรับรองของสากลกับประเทศไทย

6. เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
สถิติการเปิดชม : 454 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400