โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6130702
ชื่อโครงการ : “การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
 
หัวหน้าโครงการ : บัลลังก์ เนื่องแสง
ทีมวิจัย :
บัลลังก์ เนื่องแสง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยในมุมมองต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากทะเลไทยอย่างเหมาะสมต่อไป

2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการระดมความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องของประเทศในภาพรวม

3 เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทะเล ให้มีความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่ยอมรับ

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 463 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th