รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6151201
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบาย การกำกับดูแล และขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
  A Study for Development of Policy, Regulation, and Competitiveness of National Aviation Industry
หัวหน้าโครงการ : นวทัศน์ ก้องสมุทร
ทีมวิจัย :
นวทัศน์ ก้องสมุทร
หัวหน้าโครงการ
ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤติกา เลิศสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์พร โสววัฒนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานะ ลักษมีอรุโณทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษานโยบาย ระบบกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสภาพการณ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน

2) ศึกษาโครงสร้างและระบบความสัมพันธ์เชิงห่วงโซ่คุณค่าของระบบนิเวศอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

3) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 553 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400