รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6151202
ชื่อโครงการ : นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ)ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
  Government Policy Supporting Startups as a Driving Force of Thai Economy
หัวหน้าโครงการ : เณศรา สุขพานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจนโยบายและความต้องการเชิงนโยบายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

2. เพื่อสำรวจบทเรียนเชิงเปรียบเทียบจากต่างประเทศในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

สถิติการเปิดชม : 387 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400