รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6151203
ชื่อโครงการ : การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยด้วย Smart Tourism
  A Policy Research on Creating Thailand’s Economic Growth with Smart Tourism
หัวหน้าโครงการ : คม คัมภิรานนท์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์บริบทในปัจจุบันของ Smart Tourism ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาว่า Smart Tourism สามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร

3. เพื่อสำรวจกรณีศึกษาการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วย Smart Tourism จากต่างประเทศ

4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม Smart Tourism เพื่อสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย

สถิติการเปิดชม : 398 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400