รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6151204
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย
  Service Innovation in the Digital Content Industry in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สาวิตรี สุทธิจักร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและประเภทของนวัตกรรมบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย

2. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการนวัตกรรมบริการ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมบริการสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาบทบาทและการมีปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรมบริการของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย

4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 428 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400