โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0901
ชื่อโครงการ : การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 
หัวหน้าโครงการ : มนสิการ กาญจนะจิตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มนสิการ กาญจนะจิตรา
หัวหน้าโครงการ
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญพัชร สุทธิเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รีนา ต๊ะดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเมื่อมีบุตรของครอบครัวว่ามีลักษณะอย่างไร

2 เพื่อเข้าใจสาเหตุ ที่มา กระบวนการตัดสินใจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร

3 เพื่อศึกษาความคาดหวังของครอบครัวต่อผลที่คาดว่าจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานต่อความมั่นคงทางการเงิน ความก้าวหน้าทางการงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุณภาพในการเลี้ยงดูลูก

4 เพื่อเสนอแนวนโยบายเพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตรสถิติการเปิดชม : 806 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 116 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th