รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X0601
ชื่อโครงการ : บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย
  The role of the University Council in monitoring good governance in Higher Education institutions: the case study of State Universities and Autonomy Universities in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ณดา จันทร์สม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการได้มา และการสรรหาสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยของรัฐ

3. เพื่อศึกษาบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเปรียบเทียบระหว่างกัน และแนวทางของต่างประเทศ

4. เสนอแนะแนวทางในการเสริมความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ในการกำกับธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของสังคมได้

สถิติการเปิดชม : 488 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400