รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X1401
ชื่อโครงการ : การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
  Assessment of Social Return on Investment (SROI) in the Forest Landscape Restoration and Sustainable Agriculture Project
หัวหน้าโครงการ : กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาหลักการและเครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ผ่านทางการทบทวนงานศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย

(2) เพื่อวางกรอบที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

(3) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
สถิติการเปิดชม : 827 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 91 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400