รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5180011
ชื่อโครงการ : การศึกษาหายีนและตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของเชื้อไข้หวัดนกที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส
  Characteristic of avian influenza genes and their genetic determinant of high thermal tropism (40oC)
หัวหน้าโครงการ : อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
ทีมวิจัย :
อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ประเสริฐ เอื้อวรากุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา genetic determinant ของไวรัสไข้หวัดนกที่ทำให้เชื้อสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
สถิติการเปิดชม : 2,052 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 370 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400