รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5280002
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ยีน transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) ในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  Analysis of transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) variants in Thai patients with type 2 diabetes
หัวหน้าโครงการ : วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
หัวหน้าโครงการ
เพทาย เย็นจิตโสมนัส
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : To determine whether or not TCF7L2 plays role in the genetic susceptibility for type 2 diabetes in Thai patients
สถิติการเปิดชม : 2,863 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 459 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400