รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG6180001
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายและการจัดจำแนกเชื้อรา Hyphomycetes ในเขตร้อน
  Diversity and classification of Hyphomycetes in the tropics
หัวหน้าโครงการ : ศรัญยภัทร บุญมี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรัญยภัทร บุญมี
หัวหน้าโครงการ
เควิน เดวิด ไฮด์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. Exploring, identifying, describing and naming the poorly studied hyphomycete genera Acrodictys, Dictyocheirospora, Dictyosporium, Digitodesmium, Kirschsteiniothelia, Monodictys, and Moromyces.

2. Provision of morphological illustration and taxonomy of hyphomycetes and to isolate strains for conservation in the culture collections of MFLU and other.

3. Emphasis on their major morphological characters, molecular study of selected taxa in order to establish their phylogeny, which will result in relatively high impact publications. This will apply in particular to new taxa.

4. Contribution of knowledge of hyphomycetes occurring from different habitats in the tropics.

สถิติการเปิดชม : 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400