รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG6180003
ชื่อโครงการ : พยาธิวิทยาดิจิตอล - การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือพยาธิแพทย์ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก และวินิจฉัยความลุกลามของเซลล์มะเร็ง ในตัวอย่างชิ้นเนื้อ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
  Digital pathology – Development of an assist system to identify prostate cancer cells and grading cancer progression in pathological specimen by image processing and machine learning technologies.
หัวหน้าโครงการ : ดำรง ไม้เรียง
ทีมวิจัย :
ดำรง ไม้เรียง
หัวหน้าโครงการ
คมกริช จ่างแก้ว
นักวิจัยที่ปรึกษา
ประพัฒน์ สุริยผล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : •To develop a system for identifying specimens with only regular/benign cells.

•To develop a system for grading specimens with prostate cancer cells for Gleason’s patterns.

สถิติการเปิดชม : 277 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400