รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP6120201
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน
  Social Innovation for Enhancing Highland Farmers's Livelihood toward Sustainablility
หัวหน้าโครงการ : เขมรัฐ เถลิงศรี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมกระบวนการทางสังคม (social process innovation) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและออกจากวงจรการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

2. พัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนารูปแบบการขยายผลนวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

4. วิเคราะห์/ถอดบทเรียนจากการออกแบบนวัตกรรมสู่การขยายผลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 178 ครั้ง
ชุดโครงการ : นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400