รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61A0103
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดระดับเมือง (City Open Data)
  Development of Prototype System for City Open Data Management and Services
หัวหน้าโครงการ : รัฐสิทธิ์ สุขะหุต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความต้องการการใช้งานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดระดับเมือง

2. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบเมตาดาต้ากลางสำหรับฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

3. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม City Open Data และระบบการบริหารจัดการ

4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 462 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400