รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61A0105
ชื่อโครงการ : การสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
 
หัวหน้าโครงการ : สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเปิดของเมือง

2) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวจากฐานข้อมูลเปิด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเมือง

3) เพื่อให้เกิดพื้นที่ตัวอย่างของการพัฒนาเมืองสมุทรสาครผ่านการท่องเที่ยวเชิงชุมชนโดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว

สถิติการเปิดชม : 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400