รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61T0305
ชื่อโครงการ : การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในระดับชุมชนและสังคม
  Furthering research studies for utilization and impact on communities and society
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรฉวี คงดี
ทีมวิจัย :
ฉัตรฉวี คงดี
หัวหน้าโครงการ
ชินกฤต อุดมเลิศไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤตพล สุธีภัทรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญ เพชรสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ คล้ายสังข์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment) ที่เกิดขึ้นของแผนงานวิจัยการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย

2. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

3. เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการงานวิจัยระหว่างทางและปลายทางของแผนงานวิจัยการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย

สถิติการเปิดชม : 271 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400