รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP62A0104
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะเชิงวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้แนวทางพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในการจัดการเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน
  Cultural Smart City; Mechanism Developing towards a Smart City by Applying Living Museum Approach into Mae Hong Son Urban Management
หัวหน้าโครงการ : กานต์ ปราณีตศิลป์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และศึกษาทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเมืองแม่ฮ่องสอน; เพื่อการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน และการวัดศักยภาพของเมืองโดยรวม

2.เพื่อสำรวจอุปสงค์ ความต้องการของ sector การบริการของเมืองแม่ฮ่องสอน

3.เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล อุปทาน การผลิต สินค้า ของเมืองแม่ฮ่องสอน

4.เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ มาออกแบบกลไกการสร้างเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงภาคการผลิตและภาคบริการ ของเมืองแม่ฮ่องสอน

5.เพื่อดำเนินการพัฒนา platform ทั้ง offline และ online เพื่อขยายการสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400