รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP62X0504
ชื่อโครงการ : การถอดบทเรียนโรงเรียนในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
  School Lessons Learned in School Quality Improvement Program: SQIP
หัวหน้าโครงการ : กุญชรี ค้าขาย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. กระบวนการนำโครงการ SQIP ลงสู่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

2. วิเคราะห์การจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำ 5 มาตรการสำคัญของโครงการไปขับเคลื่อน 4 กระบวนการหลักของโรงเรียน

3. วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นความท้าทายของการดำเนินงานของโครงการ SQIP

4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พ่อแม่และผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของโครงการ SQIP

สถิติการเปิดชม : 505 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400