โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG46N0037
ชื่อโครงการ : กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : นายอยุธ ไชยยอง
ทีมวิจัย :
อยุธ ไชยยอง
หัวหน้าโครงการ
อรพิน ไชยยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงคำ มะโนบาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวิง ภูดอนตอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุแก้ว อุปรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเลิศ มหารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมหมาย ปันดอน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม แก้วเล็ก
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ พงค์ดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรูญ แก้วเล็ก
นักวิจัยร่วมโครงการ
มิตร ทาระเบียบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาติ สุขใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สังวาลย์ กิตติทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยวรรณ ปายอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชัย บางวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเมธ จี้บัว
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญชา ภูดอนตอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนชัย เซ็นนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพันธ์ กิติศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทองอินทร์ บัวตูม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีคำ ไชยยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
แก้วลูน ภูดอนตอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปินดอยตอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน ให้อยู่รอดและยั่งยืน

2. เพื่อหาแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขาวลำพูน
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 941 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (251 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 94 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th