โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58N0025
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : นายมานิตย์ ไชยกิติ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเขตเวียงเชียงแสน

2. เพื่อศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

3. เพื่อสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้คุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 437 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (190 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 76 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th