โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59E0025
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสันต์ ศรีประทุม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของบ้านกุดโง้ง

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนและการจัดการที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่บ้านกุดโง้งที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

4. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านกุดโง้งและภาคีเครือข่าย

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 161 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (190 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 59 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th