โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60E0061
ชื่อโครงการ : การปรับตัวของชาวนากับสภาพพื้นที่นาโคกและนาทุ่งของลำปะทาวตอนปลาย กรณีศึกษา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 
หัวหน้าโครงการ : นายคงศักดิ์ ธงภักดิ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนกับภูมินิเวศน์ของลำน้ำต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นาทุ่งและนาโคก

3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวนาทั้งกรณีสภาพพื้นที่นาทุ่งและนาโคก

4. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับตัวของชาวนากับสภาพพื้นที่นาทุ่งและนาโคก

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 237 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 3 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th