โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60M0026
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนภาคตะวันตกและการขยายผลการขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านธุรกิจเพื่อสังคม
 
หัวหน้าโครงการ : นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

2. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนากลไกบริหารจัดการ “ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนภาคตะวันตก” ในการติดตามสนับสนุน เครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นท้องที่ และภาคเอกชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคตะวันตก ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในชุมชน

3. เพื่อถอดบทเรียนชุดความรู้ที่ผ่านมาของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้จากประสบการณ์การกระจายความรู้ กลไกการทำงาน การบริหารจัดการและการติดตามสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ในการสร้างระบบการทำงานของ”ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนภาคตะวันตก”

4. เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการในการดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมในนาม บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 209 ครั้ง
ชุดประเด็น : ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน (3 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 26 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th