โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60S0010
ชื่อโครงการ : ศึกษาการจัดการและการพัฒนาอาหารทะเลสดจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคกรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายมือรัน เจะนิ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาถึงปฏิทินในการผลิตอาหารทะเลสด ประเภทและรูปแบบของอาหารทะเลสดของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

3.2 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดการและการพัฒนาอาหารทะเลสดจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

3.3 เพื่อศึกษาการสื่อความหมายของอาหารทะเลสดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีถึงผู้บริโภค

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 158 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 15 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th