โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61N0059
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา
 
หัวหน้าโครงการ : ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความรู้ และการจัดการทรัพยากรของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง รวมไปถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขงและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำโขง รวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อวิถีการดำรงชีพของชุมชนและผู้คนกลุ่มต่าง ๆ

หน้า 4/53. เพื่อสร้างและหนุนกลไกการติดตามการพัฒนาของโครงการวิจัยชุมชนภายใต้ชุดสังเคราะห์

4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่าย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการปกป้อง อนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

5. เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 381 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 33 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th