รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0018
ชื่อโครงการ : การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สำราญ ธุระตา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา บริบทชุมชน พัฒนาการของชุมชนสายตรีพัฒนา 3 จากอดีตถึงปัจจุบัน

2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีตีผึ้ง วงจรชีวิตของผึ้ง อาหาร แหล่งที่อยู่ของผึ้งชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา 3

3) เพื่อศึกษาคุณค่า มูลค่า และความสำคัญผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา 3

4) เพื่อค้นหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา 3

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 774 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 108 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400