รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0024
ชื่อโครงการ : การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปากหมัน ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา และบริบทของชุมชนบ้านปากหมัน

2) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปากหมัน

3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปากหมัน

4) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชนบ้านปากหมัน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 340 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 40 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400