รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62S0028
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการกำจัดขยะทะเล : กรณีศึกษาขยะทะเลในคลองขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : นายกุลวัชร สกุลรัตน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ ของขยะทะเลในพื้นที่ แหล่งที่มาของขยะทะเลจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชน

2. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนชายฝั่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะในคลองขนอม

3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสร้างระบบการจัดการขยะในคลองขนอมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการนำขยะออกมาจากคลองและการควบคุมการทิ้งขยะ

4. เพื่อนำผลงานการจัดการขยะในคลองขนอมของโรงเรียนและของชุมชนไปขยายผลให้เกิดเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นความรู้สาธารณะ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 147 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 3 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400