รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62S0029
ชื่อโครงการ : ปัญหาขยะทะเลและการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งและเครือข่าย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : นางเมตตา ศิริสุข
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ ของขยะทะเลในพื้นที่ แหล่งที่มาของขยะทะเลจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชน

2. เพื่อสร้างการเรียนรู้และความตระหนักเกี่ยวกับขยะทะเลและปัญหาขยะทะเลให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

3. เพื่อสร้างการขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งในแง่ของการทำลายขยะและการควบคุมการทิ้งขยะ และจะพัฒนาการขับเคลื่อนดังกล่าวให้เป็นระบบการจัดการขยะทะเลของชุมชนได้อย่างไร

4. เพื่อขยายเครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้านให้ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะตามแนวทางบ้านในถุ้งเพิ่มขึ้น

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 160 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 6 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400