รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F3005
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว: แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย (แพลตฟอร์ม 2)
 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ชื่อ แผนงานวิจัยและนวัตกรรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย (แพลตฟอร์ม2) หรือแผนงาน Zero Waste Everywhere ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

1) เพื่อประเมินภาพรวมของสถานภาพ ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตของแผนงานวิจัยและนวัตกรรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย

2) เพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงวิชาการของแผนงานวิจัยและนวัตกรรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย

3) เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย

4) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่องานวิจัยและนวัตกรรรมด้านการจัดการขยะและของเสียต่อ สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400