รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65U1002
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณของชาติเพื่อเชื่อมโยงและขยายความสามารถในการจัดทำแผนที่การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2565
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแปลงข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

2. เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลดิจิทัลให้มีความพร้อมสำหรับส่งต่อให้ สกสว. นำไปจัดทำแผนที่การลงทุน (Investment mapping) เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับการใช้จ่ายงบประมาณของชาติ

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลอื่น ๆ หรือการวิเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศกับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถิติการเปิดชม : 647 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400