โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  
 

E-Library

ห้องสมุดออนไลน์
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายชื่อโครงการวิจัยเด่นปี 2558
ผลงานวิจัยด้านนโยบาย
RDG5750013 แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
RTA5580010 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ
RDG5550009 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์
RDG5650113 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2) รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์
RSA5680046 โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนที่สามารถช่วยในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กพิการทางกายภาพในชนบทที่ห่างไกล ผศ.ดร. ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
RTA5580004 การพัฒนาต้นแบบการรักษาผู้ติดเชื้อHIVอย่างยั่งยืนด้วยการฝากยีนต่อต้านการติดเชื้อHIVชนิดพิเศษในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์
PHD52K0024 การพัฒนาต้นแบบการรักษาผู้ติดเชื้อHIVอย่างยั่งยืนด้วยการฝากยีนต่อต้านการติดเชื้อHIVชนิดพิเศษในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
, ดร. ดร.วรรณนิษา คำอ้ายกาวิน
RDG5740001 การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
RDG5840001 ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผลงานวิจัยด้านพาณิชย์
RDG5620006 การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่ 2 ผศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี
RUG5450003 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
RUG5550003 การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ(การเพิ่มมูลค่าจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร -กลุ่มธัญพืช ผักและผลไม้) ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
RUG5650018 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในงาน Thai Fex 2013 ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์
RUG5750008 การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ:การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มขนมขบเคี้ยว ผศ.ดร. โสภาค สอนไว
RUG5750012 การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ:การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มผักและผลไม้ ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
RUG5750013 การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ : การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่
RDC5720002 สำนักประสานงานชุดโครงการ "การพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สู่มาตรฐานฟาร์ม และโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน" รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล
RDG5720021 การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทย์ อนุศาสนะนันทน์
RDG5720022 การสร้างเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ด้วยวิถีชุมชนสู่การตลาดอย่างเป็นระบบของจังหวัดเพชรบุรี ภัทรกร ชื่นโกมล
RDG5720023 การพัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่ประดู่หางดำแบบเลี้ยงปล่อย ผศ. สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
RDG5720024 การพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ควบคู่กับเกษตรผสมผสานของชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น.สพ. ธีระยุทธ ชาวุฒิ
RDG5720025 การพัฒนาต้นแบบฟาร์มเลี้ยงแบบปล่อยอิสระโรงฆ่าสัตว์ปีก และแผงจำหน่ายไก่สดเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ของเครือข่ายเกษตรกรในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์
RDG5720026 การสร้างฟาร์มเครือข่ายผลิตไก่ลูกผสมพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองพ่อแม่พันธุ์ สมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย
RDG5720027 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ในระบบปล่อยธรรมชาต ิพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน ณรงค์ วีรารักษ์
RDG5720028 การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำในจังหวัดแพร่ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
RDG5720029 การพัฒนาระบบการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่และพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าไก่ชุมชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จรัญ ใจลังกา
RDG5720030 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อ.สพ.ญ. สุรีรัตน์ หนูมี
RDG5720031 การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร. กชพร ศิริโภคากิจ
RDG5720032 การศึกษาการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แบบธรรมชาติที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย พรพิมล ใจไหว (บุญวงค์)
RDG5720039 ระบบการจัดการระบบเกษตรพื้นที่สูงร่วมกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ของชุมชนบ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เทวัญ พีรประเสริฐศักดิ์
RDG5430008 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
RDG5630014 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
RDG55A0037 การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งเพื่อการพึ่งตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผศ.ดร. ชัยรัตน์ จุสปาโล
RDG56A0031 รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง
PDG52N0007 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มนตรี ตระกูลเลิศศิลป์
PDG53N0005 แนวทางการจัดการปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสะว้าใต้ หมู่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สว่างวงศ์ อุดเต็น
PDG52N0015 แนวทางสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มี งามนิธิวุฒินันท์
RDG55N0008 แนวทางการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อุดมชัย วัฒน์ธนกุล
RDG55N0009 แนวทางการอนุรักษ์และพื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านสะบัน หมู่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
RDG56S0027 กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง คมสัน หลงละเลิง
ผลงานวิจัยด้านวิชาการ
RSA5680052 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุขั้นสูงสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา
RTA5580001 ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) และบทบาทในระบบนิเวศเชิงเกษตร ศ.ดร. สมศักดิ๋ ปัญหา
BRG5480003 ผลของยาพีพีเออาร์แกมมาอะโกนิสต์ (PPAR-gamma agonist) และเอสโตรเจน ต่อภาวะการดื้อต่ออินซูลินของเซลล์สมองและต่อการทำงานของไมโตรคอนเดรียของเซลล์สมองในหนูที่กินอาหารไขมันสูงเป็นเวลานานๆ ศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
PHD52K0299 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับใช้ในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์, ดร. อมรรัตน์ แท่งทอง
RDG5450019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ,ศ.ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th