โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (774)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (203)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1762)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1341)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (873)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (300)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (548)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (75)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5876 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคนาโนแคปซูลไคโตซาน-ทองคำผ่านระบบอิมัลชัน
สุวบุญ จิรชาญชัย, 2561
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS 7–ภาคใต้
อมรรัตน์ พงศ์ดารา, 2561
โครงการ: “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 5 - ภาคเหนือ
เกตุ กรุดพันธ์, 2561
การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, 2561
การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนเร่งแบบสองสภาวะ
จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, 2561
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ, 2561
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์, 2561
การศึกษาลักษณะเฉพาะและกลไกทางพยาธิสภาพของความผิดปกติของช่องปากและฟันในกลุ่มอาการผิดปกติที่หายาก
ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์, 2560
การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน
ภูริพัฒน์ กันธา, 2560
การผลิตและการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของแก้วเพื่อออกแบบสำหรับเป็นวัสดุกำบังรังสี: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแก้วตัวอย่างกับคอนกรีตมาตรฐาน
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย, 2560
อิทธิพลของความหนาแน่นอนุภาคและความเร่งไร้หน่วยต่อปรากฏการณ์การแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง: การเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่าและอนุภาคกลม
ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ, 2560
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์อนุภาคนาโนนาเพอร์รอฟสไกท์แลนทานัมเฟอร์เรตและสารประกอบแลนทานัมเฟอร์เรต/โลหะออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ประสิทธิภาพสูง
อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ , 2560
การตัดซิลิกอนด้วยเลเซอร์ในระดับจุลภาคภายใต้ชั้นน้ำแข็ง
วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล, 2560
การศึกษาความยืนยาวของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ Memory B cells และ Neutralizing antibodies จำเพาะต่อสายพันธุ์ polymorphic haplotypes ของวัคซีนแอนติเจน Plasmodium vivax Duffy Binding Protein
พัชนี ชูทอง, 2560
การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอใหม่และการออกแบบตัวควบคุมสำหรับเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบทนทานของระบบพลวัตไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงชนิดเป็นกลางและที่แปรผันตามเวลาแบบผสมและการประยุกต์
วาจารี วีระ, 2560
ศึกษากลไกการสร้างแรงจูงใจสำหรับปัญญาจากฝูงชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
จุไรรัตน์ พุทธรักษ์, 2560
การพัฒนาเครื่องมือในการวางผังพื้นที่สีเขียวเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเกณฑ์ที่หลากหลาย
ศศิมา เจริญกิจ, 2560
การริเริ่มดำเนินการและการประเมินสมรรถนะด้านกรีนโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, 2560
การค้นหาซิงกูลาริตี้โดยใช้ลำดับของฟังก์ชันของการประมาณค่าแบบเอร์มีต-พาร์เดย์, การประมาณค่าแบบพาร์เดย์-ฟาร์เบอร์ในรูปแบบเวกเตอร์ และการประมาณค่าแบบพาร์เดย์แอลฟาเบต้าในรูปแบบเวกเตอร์
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, 2560
การแพร่กระจายของชนิดและความไวต่อสารกำจัดแมลงในแมลงวันคอกสัตว์เขตภาคใต้ของประเทศไทย
กราญ์จนา ถาอินชุม, 2560

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5876  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 294
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th