โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
โรคและปัญหาสุขภาพ (60)
องค์ประกอบเชิงระบบที่มีความสำคัญ (11)
อื่นๆ (สุขภาพ) (17)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ทั้งหมด 89 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2561
สารยับยั้งวิถีเมวาโลเนตส่งเสริมฤทธิ์ยารักษามะเร็งในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีผ่านวิถีแรกวันและโรเอ
เบญจพร บุราณรัตน์, 2560
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
จิโรจ สินธวานนท์, 2560
โครงการสัมมนา “ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
ธนะจักร เย็นบำรุง, 2559
การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
อริชัย อรรคอุดม, 2559
ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
อับดุลการีม สาแมง, 2559
การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงชนิดกลุ่มย่อยของเมมโมรี ที เซลล์ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและที่เป็นโรคปริทันต์
รังสินี มหานนท์, 2558
แมโครฝาจที่ผลิต IL-10: สัญญาณควบคุม, ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด
ธนาภัทร ปาลกะ, 2558
Barriers to Using Government Health Insurance, and Interest in Low-Cost Non-for-Profit Private Health Insurance, in Migrants in Tak Province
ศศิประภา จันทะวงศ์, 2557
ความชุกของการบาดเจ็บทางสมอง ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม, 2556
ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 2556
การพัฒนาและการผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2555
นโยบายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของภูมิภาคอาเซียน
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, 2555
ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย
อรทัย ศรีทองธรรม, 2555
การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.หนองคาย
คชษิณ สุวิชา, 2555
อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์, 2553
การวิเคราะห์ยีน transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) ในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน, 2552
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงพยาบาลจิตเวช ประเทศมาเลเซีย
อุราวรรณ อารี, 2552
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจ และประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโรคหัวใจ Tetralogy of Fallot
สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์, 2551
อาการทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่อ้วน
อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, 2551

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ทั้งหมด 89  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th