โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡
การจัดการภาครัฐส่วนกลาง (25)
การจัดการท้องถิ่น (56)
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (40)
อื่นๆ (ระบบการเมือง/ปกครอง) (36)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ ทั้งหมด 157 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ, 2559
การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก
กฤษณพงค์ พูตระกูล, 2559
การศึกษา วิเคราะห์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติกฎหมายของประเทศในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก, เหนือ-ใต้ (EWEC-NSEC-SEC)
ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, 2559
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
ฐิติเทพ สิทธิยศ, 2558
การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2558
โหวตเพื่อใคร: พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2558
ศีลธรรมของความรุนแรง และความรุนแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
ประจักษ์ ก้องกีรติ , 2558
จากชนชั้นกลางผู้ปกป้องประชาธิปไตยสู่ มวลมหาประชาชนผู้ปกป้องการเมืองเชิงศีลธรรม: ปฏิบัติการทางอุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมในหมู่ผู้ชุมนุมย่านธุรกิจสีลม-อโศก ในขบวนการต่อต้านทักษิณ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, 2558
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลรุ่นที่ 1 และ 2
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2557
การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้
เรวดี กระโหมวงศ์ , 2557
ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อบรรเทาความขัดแย้งในสังคมไทย
จันจิรา สมบัติพูนศิริ, 2557
ตำรวจกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไทย
ปรีดา สถาวร, 2557
นักวิชาการไทยกับการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย” ในภาวะวิกฤตทางการเมือง (พ.ศ.2548-2557)
สายชล สัตยานุรักษ์, 2557
ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2557
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัย 5 บทความในโครงการวิจัย เรื่อง "ไขปริศนากองทุนรวม : ความหวังและความจริง"
พรเพ็ญ วรสิทธา, 2556
ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยใน “ชนบท” ทาง ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2556
การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวม เมืองเชียงใหม่
สุดารัตน์ อุทธารัตน์, 2556
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กตัญญู แก้วหานาม, 2556
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ชาญคณิต อาวรณ์, 2556
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง
ฐิติเทพ สิทธิยศ, 2556

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ ทั้งหมด 157  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th