โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ
การจัดการป่า (8)
การจัดการน้ำ (62)
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (15)
อื่นๆ (ทรัพยากร) (67)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ ทั้งหมด 152 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2561
แนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มาร์ก เฟิลแคร์, 2561
“การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
บัลลังก์ เนื่องแสง, 2561
เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2560
ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
กนกวรรณ มะโนรมย์, 2560
การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
วัชริน มีรอด, 2560
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
นิรมล สุธรรมกิจ, 2560
การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือน ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ
ชินวัชร์ สุรัสวดี, 2560
ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559
การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทานพร้อมประเมินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
มาฆะสิริ เชาวกุล, 2559
ภาพอนาคตในปี2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำ ในประเทศไทย
นิพนธ์ พัวพงศกร, 2559
ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2559
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2559
การจัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus
สุพจน์ เตชวรสินสกุล, 2559
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศไทย: ทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2558
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2558
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
นิรมล สุธรรมกิจ, 2558
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม"
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2557
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบกับทรัพยากรน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2557
การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2557

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ ทั้งหมด 152  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th