โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž
หายนะกับภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม ภัยทางทะเล แผ่นดินไหว) (28)
อุบัติภัยสารเคมี (29)
สวัสดิภาพสังคม (17)
อื่นๆ (สวัสดิภาพ) (4)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž ทั้งหมด 78 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
วิมลพร ใบสนธิ์, 2560
แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2559
การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำ ภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เฉลิมชัย พาวัฒนา, 2558
การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, 2558
ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวด้วยเส้นใยธรรมชาติ
อมร พิมานมาศ, 2558
พฤติกรรมและการเสริมกำลังอาคารที่ใช้ผนังอิฐก่อและอาคารที่ไม่มีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, 2558
การลดความเสี่ยงของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล
เป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2558
การศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงราย
ภาสกร ปนานนท์, 2557
การสำรวจและศึกษาอิทธิพลของแอ่งดินอ่อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับผลบริเวณที่ตั้งต่อคลื่นแผ่นดินไหว
นคร ภู่วโรดม, 2556
A Comparative Study on Response to Emergency Shelter Needs in Prathumthani and Nonthaburi Provinces
นิตยา วัจนะภูมิ, 2556
Musculosketetal injury and Management of Elderly, Handicapped and Vulnerable Individuals
พัชรี คุณค้ำชู, 2556
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
วรวิทย์ เจริญเลิศ, 2555
การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2555
การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
ภาสกร ปนานนท์, 2554
แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
รัชพันธุ์ เชยจิตร, 2554
ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
เป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2554
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วรรณี พฤฒิถาวร, 2553
บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์, 2553
การติดตามการเคลื่อนตัวทางดิ่งของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหวสุมาตราอันดามันในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีนและบริเวณใกล้เคียง
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, 2553
การแบ่งเขตแผ่นดินไหวอย่างละเอียดด้วยการศึกษาคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้ง
นคร ภู่วโรดม, 2553

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž ทั้งหมด 78  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th