เธเธฅเธธเนˆเธกเธ„เธ™เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข
เด็ก เยาวชน ครอบครัว (63)
คนจน คนด้อยโอกาส (4)
แรงงาน (23)
ผู้สูงอายุ (11)
อื่นๆ (กลุ่มคนเป้าหมาย) (67)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธเธฅเธธเนˆเธกเธ„เธ™เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข ทั้งหมด 168 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา “ นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต ”
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2562
PDF Icon
โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์2562
PDF Icon
การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะตลาดแรงงานของประเทศไทย
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์2562
PDF Icon
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์2561
PDF Icon
โครงการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล2561
PDF Icon
ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
นรัตถพล เจริญพันธุ์2561
PDF Icon
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล
สมพงษ์ จิตระดับ2561
PDF Icon
การผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย
วิภา สุขวัฒนาวิทย์2561
PDF Icon
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองว่าด้วยการเงินครัวเรือน
ธานี ชัยวัฒน์2561
PDF Icon
กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา2561
PDF Icon
การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
มนสิการ กาญจนะจิตรา2561
PDF Icon
พัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ2561
PDF Icon
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ปวลักขิ์ สุรัสวดี2560
PDF Icon
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์
ฟ้าใส สามารถ2560
PDF Icon
โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับสังคมและข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เข็มพร วิรุณราพันธ์2560
PDF Icon
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ภูเบศร์ สมุทรจักร2560
PDF Icon
การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
ศุทธิดา ชวนวัน2560
PDF Icon
ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
ธีรนงค์ สกุลศรี2560
PDF Icon
สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
อภิวัฒน์ ภุมรา2560
PDF Icon
การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย
รัตนางศ์ ตุละวรรณ2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธเธฅเธธเนˆเธกเธ„เธ™เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข ทั้งหมด 168  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400