โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธทเนˆเธ™เน†
อื่นๅ (415)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† ทั้งหมด 413 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์, 2562
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย
กฤษณพงค์ พูตระกูล, 2561
การศึกษาฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อออกแบบยุทธศาสตร์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, 2561
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคใต้; กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายรอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นีรนาท แก้วประเสริฐ, 2561
การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
ทัศนีย์ อุนวิจิตร, 2561
การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
เกษณี ไทยจรรยา, 2561
การผลิตรายการ วิจัยไทยพลัส
ประวีณมัย บ่ายคล้อย, 2561
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัศมี ชูทรงเดช, 2561
โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
อารยะ ปรีชาเมตตา, 2561
การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการวิทยุ
สิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์, 2561
การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณัฐา ฉางชูโต, 2561
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2
นราพงศ์ ศรีวิศาล, 2561
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา การเป็นพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ปีที่ 2
มิตภาณี พุ่มกล่อม, 2561
การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภาคเหนือ ปีที่ 2
ปรารถนา โกวิทยางกูร, 2561
โครงการวิจัยปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info)
พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน, 2561
การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์, 2561
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ : กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
เกศินี ประทุมสุวรรณ, 2561
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคอีสานตอนบน ปีที่ 2
ณัฏฐชัย จันทชุม, 2561
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาพร เริงธรรม, 2561
การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2561

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธทเนˆเธ™เน† ทั้งหมด 413  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 21
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th