โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ
อื่นๅ (388)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ ทั้งหมด 386 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547
โครงการ การพัฒนาลูกไฟพื้นบ้าน
สมคิด พรหมมา, 2546
"การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ" ของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
สุพจน์ หารหนองบัว, 2546
โครงการ "สังเคราะห์องค์ความรู้มานุษยวิทยาสำหรับการประชุมวิชาการระดับประเทศทางมานุษยวิทยา"
วุฒิเลิศ เทวกุล, 2545
ข่าวสารทิศทางประเทศไทย (คสทท) ระยะที่3
อนุช อาภาภิรม, 2545
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2
เจตนา นาควัชระ, 2545
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รัศมี ชูทรงเดช, 2544
โครงการวิจัยสิทธิชุมชนท้องถิ่น จากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน:การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย
ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2542
การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดคุณประโยชน์ต่อโครงการขนาดใหญ่ (mega project)
มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2542
วิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2542
ชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
เสน่ห์ จามริก, 2542
โครงการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย"
เจตนา นาควัชระ, 2542
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านการศึกษา
กิตติ ลิ่มสกุล, 2541
โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย
อนุช อาภาภิรม, 2541
การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ศักดา ศิริพันธุ์, 2541
โครงการโลกทัศน์พม่าจากวรรณกรรมหายาก เรื่องราชาธิราช
สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2541
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข
สมชาย สุขสิริเสรีกุล, 2541
โครงการวิจัย เรื่อง "ธรรมชาติของสรรพสิ่ง"
ประเวศ วะสี, 2540
วิจัย "ทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน"
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2540
โครงการวิจัย "นักคิด-นักวิจัยไทย: เจตนา นาควัชระ"
สดชื่น ชัยประสาธน์, 2540

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ ทั้งหมด 386  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 19 / 20
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th