โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ
โรคและปัญหาสุขภาพ (60)
องค์ประกอบเชิงระบบที่มีความสำคัญ (11)
อื่นๆ (สุขภาพ) (16)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 88 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาหายีนและตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของเชื้อไข้หวัดนกที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส
อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์, 2551
โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2550
เครือข่ายวิจัยสุขภาพระยะที่ 2 ปีที่ 2
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2549
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2548
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, 2548
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
สุสัณหา ยิ้มแย้ม, 2548
กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, 2547
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
วันเพ็ญ พัชรตระกูล, 2547
บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง, 2547
การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย
แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์, 2547
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์, 2547
การพัฒนาวิธีการประเมินไขมันและระดับการเคลื่อนไหวร่างกายที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ และดัชนีมวลกายตามอายุสำหรับเด็กไทย
กัลยา กิจบุญชู, 2547
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, 2547
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, 2547
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, 2547
การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่องการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, 2547
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2547
มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2547
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, 2546
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ:งานแกะสลักไม้
สุสัณหา ยิ้มแย้ม, 2546

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 88  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th