โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ
การจัดการป่า (8)
การจัดการน้ำ (62)
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (15)
อื่นๆ (ทรัพยากร) (67)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 152 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การประเมินการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
นันทวรรณ วิจิตรวาทการ, 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์, 2556
การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, 2556
โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 3
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2555
การจัดทำรายงานสถานภาพองค์ความรู้และผลสืบเนื่องจากการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
รังสิมา ตัณฑเลขา, 2555
การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, 2555
การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ - การจำลองการบริหารจัดการน้ำเพื่อข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2555
ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายดินของอาเซียน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
วิลฟริต แอนเดรียส เฮร์มันน์ , 2555
ความสัมพันธ์ไร้พรมแดน : การจัดการทรัพยากรสองริมฝั่งโขงของชาวเชียงแสน-เชียงของ และต้นผึ้ง-ห้วยทราย
ชัยพงษ์ สำเนียง, 2555
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6
ธเนศ เวศร์ภาดา , 2555
การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2555
การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมแบบปรับตามสถานการณ์ : กรณีศึกษาคาบสมุทรสทิงพระ จ. สงขลา
เบญจวรรณ ธีระกุล , 2554
การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
ง่ายงาม ประจวบวัน, 2554
การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, 2554
การสร้างมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2: การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ สุวรรณการ, 2554
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น"
ศยามล ไกยูรวงศ์, 2554
ศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, 2554
การบูรณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
จิระวัฒน์ กณะสุต, 2554
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี (ระยะที่ 2)
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2554
ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ
นิรมล สุธรรมกิจ, 2554

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 152  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 8
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th