โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ
หายนะกับภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม ภัยทางทะเล แผ่นดินไหว) (31)
อุบัติภัยสารเคมี (30)
สวัสดิภาพสังคม (18)
อื่นๆ (สวัสดิภาพ) (8)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 87 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
ภาสกร ปนานนท์, 2554
ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
เป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2554
แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
รัชพันธุ์ เชยจิตร, 2554
การแบ่งเขตแผ่นดินไหวอย่างละเอียดด้วยการศึกษาคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้ง
นคร ภู่วโรดม, 2553
การติดตามการเคลื่อนตัวทางดิ่งของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหวสุมาตราอันดามันในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีนและบริเวณใกล้เคียง
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วรรณี พฤฒิถาวร, 2553
การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2553
บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์, 2553
การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, 2553
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนกัมพูชาอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2553
การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี , 2552
การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี : กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
วราภรณ์ พาราสุข, 2552
การจัดการฐานข้อมูลรูปคลื่นแผ่นดินไหวของเครือข่ายสถานีอัตโนมัติในประเทศไทย
สุมาลี ประจวบ, 2551
โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, 2551
การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
เป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2551
ศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ประเสริฐ ภวสันต์, 2551
การประเมินระดับสารที่มีคุณค่าทางสุขภาพและสารตกค้างที่เป็นอันตรายทางการเกษตรในส้มสายน้ำผึ้ง
ทิพวรรณ ประภามณฑล, 2551
กรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้าอันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อังสนา จันทร์นาค , 2550
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
นคร ภู่วโรดม, 2550
อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
สุพจน์ เตชวรสินสกุล, 2550

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 87  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th