โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ
อื่นๅ (371)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ ทั้งหมด 369 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคต
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู, 2560
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2560
การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป
แทนไท ประเสริฐกุล, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ , 2559
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ชล บุนนาค, 2559
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร, 2559
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
นราพงศ์ ศรีวิศาล, 2559
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างดัชนีและแผนที่สุขภาวะ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน , 2559
บทบาทหน้าที่ การธำรงรักษา และการขยายผลการทำงานของเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษากรณีชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิพย์พธู กฤษสุนทร, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรูปแบบสื่อการสอนที่มีการใช้หลักเสียงบรรยายภาพของครูโรงเรียนสอนคนตาบอด
กุลนารี เสือโรจน์, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการเกษตรไร้สารเคมีเพื่อขยายผลผ่านกระบวนการสื่อสารกรณีศึกษา: การขยายผลกับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจการเกษตรไร้สารเคมีบ้านหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารภูมิปัญญาและสร้างอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ณฐมน บัวพรมมี, 2559
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การรับรู้ของสาธารณะชนผ่านงานเขียนสารคดี
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2559
การสำรวจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2559
การผลิตรายการโทรทัศน์ แนวสารคดีชีวิตและผลงานนักวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (ประจำปี 2559)
วิชัย อุดมพงศ์ลักขณา, 2559
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นันทิยา ดวงภุมเมศ, 2559
การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนไปสู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
อภิชัย พันธเสน, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารของเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
อภินันท์ ธรรมเสนา, 2559
การสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่: การสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
รัตติกาล เจนจัด, 2559
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-ศรีอยุธยา
พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม, 2559

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ ทั้งหมด 369  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 19
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th