เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เน€เธเธฉเธ•เธฃเธขเธฑเนˆเธ‡เธขเธทเธ™
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 39 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
กาญจนา เศรษฐนันท์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การพัฒนาการผลิตเชื้อ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 เพื่อใช้ตรึงไนโตรเจนในการปลูกอ้อย
มัลลิกา บุญมี   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์
จุฑาพร แสวงแก้ว   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter sp., 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 ต่อการเพาะปลูกอ้อยตอ 1 ในสภาพแปลงทดลอง
นิภา มิลินทวิสมัย   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
ธงชัย สุวรรณสิชณน์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาและการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยชีววิธี
สุภาพร กลิ่นคง   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การศึกษาการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงแข็งเพิ่มคุณค่าชีวมวลยอดและใบอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิรัช อยู่ชา   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล   : งานวิจัยปี 2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธเธฉเธ•เธฃเธขเธฑเนˆเธ‡เธขเธทเธ™ ทั้งหมด 39 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400