เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 116 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญด้านอุตสาหกรรม BCG และ S-Curve เพื่อการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน ววน.
วิลาวัลย์ หนักอาจ   : งานวิจัยปี 2564
PDF Icon
การทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม
ภาคภูมิ ทิพคุณ   : งานวิจัยปี 2563
PDF Icon
นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ)ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เณศรา สุขพานิช   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบาย การกำกับดูแล และขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
นวทัศน์ ก้องสมุทร   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยด้วย Smart Tourism
คม คัมภิรานนท์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
นวัตกรรมบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย
สาวิตรี สุทธิจักร์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การศึกษาความต้องการเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน
ชูศักดิ์ พรสิงห์   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน
สมชาย สุขสิริเสรีกุล   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก
หทัยชนก กันตรง   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นในประเทศไทย
วัชรพงศ์ รติสุขพิมล   : งานวิจัยปี 2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก) ทั้งหมด 116 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 12
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400